مورد علاقه ها 0
مشاوره و تماس سریع : 09120532653

ده منبع بازاریابی ایمیلی

ده منبع بازاریابی ایمیلی

از آن جایی که بازاریابی ایمیلی روبه رشدو درحال تغییروتحول سریع است ،لازم است باجدیدترین ابزارهاوتغییرات آن همراه شوید. درصورتی که به آمارصنایع یا به ابزاری برای بهینه سازی یا ساده کردن راهبرد ایمیلی نیازدارید ،لیست زیر مجع مفیدی حاوی ده منبع بازاریابی است.

Email Trainer.com
www.emailtrainer.com

این وبسایت همراه اصلی کتاب بازاریابی به زبان آدمیزاد است وپیوندهایی به منابع وابزارهایی برای گسترش دانش شما در زمینه ی بازاریابی ایمیلی وبهبود نتایج در اختیارتان قرار می دهد.در آن ثبت نام کنیدتاخبرنامه ی ایمیلی 7رایگانی به شما جدیدترین نکات وایده ها برای بهبود راهبرد بازاریابی ایمیلی است دریافت کنید.این وبسایت همچنین شامل تقویم کارگاه وبرنامه های آموزشی زنده برای کسانی است که به دنبال راهنمایی های اختصاصی تری برای بازاریابی ایمیلی هستند.


Email Stat Center.com
www.emailstatcenter.com

این سایت مجموعه ای از آمار بازاریابی ایمیلی است که از صدها منبع استخراج شده وبه ده ها گروه دسته بندی می شود.این گروه ها شامل حقایقی درباره ی مسائل فنی(مثل تعداد ارسال وارزیابی جواب ها) وآمار مربوط به بودجه بندی ،کپی ودیگر مفاهیم کمترفنی وخلاقانه ی بازاریابی است.این وبسایت همچنین لیست ایمیلی با پیوند ثبت نام دارد تادرصورت تمایل به صورت منظم ایمیل هایی حاوی آخرین اخبار وآمار بازاریابی ایمیلی را دریافت کنید.

ائتلاف فرستندگان وتهیه کنندگان ایمیل

www.espcoalition.org

این سازمان تشکیل شد تا ضمن حمایت ازدریافت ایمیل قانونی،تعداداسپم رانیز کاهش دهد.اعضای ائتلاف متعهدشده اند که متناسب بانیازمشتری،استاندارد های حرفه ای تنظیم کنندکه همه ی فرستندگان ایمیل های تجاری از نظرمنطقی آن ها رامیپذیرند.

وبسایت ائتلاف شامل پیوندهای مفیدی به قوانین در دست تاُیید،اطلاعات خبری وهمچنین روزنامه ها ومقالاتی درباره ی بهترین روش های بازاریابی در صنعت است.

سایت اسپمFTC

www.ftc.gov/spam

کمیسیون تجازت فدرال،راهبردهای ایمیل تجاری را کنترل می کندوشکایت ازایمیل های ناخواسته رابه صورت قانونی پیگیری می کند.FTC مسئول ارائه ی پیشنهادات قانونی وقوانین حاکم بر ایمیل است.

سایت اسپم FTC شامل پیوندهایی به قوانین جاری،واطلاعاتی برای مشتریان و صاحبان کسب وکاراست که از ایمیل استفاده می کنند.اطلاعات صاحبان کسب وکارشامل جزئیاتی درباره ی قوانین اسپم ونکاتی درباره ی ایمن سازی سرورایمیل است.اطلاعات مربوط به مشتریان شامل اقدامات مفید برای حفاظت از صندوق پستی ایمیل است.

Email Experience Council
www.emailexperience.org

این شورا متشکل از اعضای آن است که ازایمیل برای تمامی ارتباطات تجاری پشتیبانی می کند.این شورادرسراسردنیا چندین شعبه دارد واعضای آن ایده هاومنابع راباهم ردوبدل میکنندتادرایمیل تغیراتی ایجادکنندوبرای شیوه های بازاریابی ایمیلی ،بهترین روش ها را پیشنهادهند.
این شورابرنامه های صنعتی مختلفی را میزبانی وحمایت می کند ووبسایت آن شامل منابع وپیوندهای صنعتی مختلفی است.

وبلاگ گزارش های بازاریابی ایمیلی

Email-Marketing-Reports
www.email-marketing-reports.com/iland

این وبلاگ ازطریق تحلیل ودیدگاه های منطقی برآخرین تغییرات بازاریابی ایمیلی تاُکید می کند.این وبلاگ شامل پیوندهایی به نکات ومقالات از منابع صنعتی موثق در راستای این موضوع است.موضوعات به طور روزانه برروی وبسایت قرارمی گیرندیابه صورت فیدRSS ارسال می شوندواطلاعات به شکل خبرنامه های دوهفته ای منتشرمی شوند.

EyetoolS
www.eyetools.coM

این شرکت طراحی ایمیل وصفحه بندی شما را آزمایش می کندتابفهمید مشتریان احتمالاچگونه متن ایمیل رابررسی می کنند.این تست ها بانشان دادن ایمیل شما به بخشی ازمشتریان به عنوان نمونه،ازطریق ابزارهایی که حرکت چشم را دنبال می کنند،انجام می شود.نتیجه ی آزمایش نشان می دهد که چگونه طراحی ایمیل را بهبود بخشید تاقبل از ارسال ایمیل،از جلب توجه مخاطب به مهم ترین محتویات آن مطمئن شوید.


Eyetoolsصفحه ی فرودوبسایت را آزمایش می کندتا مطمئن شویدکسانی که از طریق کلیک ایمیل بهوبسایت شما وارد می شونداز پیشنهاداصلی شما غافل نمی شوند.

Spam ArresT
www.spamarrest.com

این برنامه نرم افزاری ،ایمیل هایی راکه اسپمرها بااستفاده ازبرنامه ی ارسال خودکار ارسال می کنند،حذف می کند.مشترکان خدمات این سایت ،آدرس ایمیل ویژه ای دریافت می کنندکه می توان جداگانه یادر ارتباط باهر آدرس ایمیل دیگری از آن استفاده کرد.آدرس ایمیل ویژه به ایمیل های ناشناخته باارسال یک پاسخ چالشی ازفرستنده می خواهدکه تاُییدکندکه فرستنده ی ایمیل انسان است.بعداز اینکه فرستنده هویتش را تاُییدکردفرستنده به لیست دوستان اضافه می شود وایمیل های آینده ی اوبدون مشکل دریافت می شوند.
این نرم افزار همچنین به کاربراجازه می دهدفیلترهای شخصی ایجاد کند تا بعدازکشمکشی موفق هرایمیلی راکه نمی خواهد،حذف کند.


Community.homepage,
ContantsContact.com
http://cormmunity.constantcontact.com

این اجتماع آن لاین به کاربری که ثبت نام کرده ،اجازه می دهد سوُال وجواب وایده هایش را به بحث گروهی بازاریابی ایمیلی پست کند.این تالار گفتگوبه جای اینکه از حرفه ای های صنعت ومعلمان فنی نکته هایی نقل کند،قصد داردباانتشار پست هایی ازصاحبان واقعی تجارت های کوچک،نگرانی های این افرادرابیان کند.
برای پست مطلب باید عضواین سایت باشید اماهمه می توانند پست هارا بخوانندو نکات مربوط به بازاریابی ایمیلی را بررسی کنند.

Stockxpert.com
www.stockxpert.com

این اجتماع آنلاین،بورس تصاویر وعکس های باکیفیت و بدون کپی رایت است که آن ها را برای استفاده درعملیات ایمیلی ووبسایت در اختیارتان قرارمی دهد.برخلاف عکس هایی که برای هرباراستفاده به پرداخت نیازدارد،پس از پرداخت هزینه ای ثابت برای استفاده ی نامحدودی از عکس های آزاد مجوزدارید.دربورس عکاسی،هنرمندان وعکاسانی که آن ها راتهیه می کنند،به شما اجازه می دهند با هزینه ای ناچیز درسایت stockxpert.com ازآن ها استفاده کنید.

این وبسایت دربلوک هایی اعتبار دانلود می فروشد.بدین ترتیب بدون بیرون رفتن از سایت وبدون پرداخت پول درهرنوبت که می خواهید عکس جدیدی را برای استفاده در ایمیل یا صفحه ی وبسایت دانلود کنید،تنها تصویر موردنیازتان را جستجو می کنید.
 

دیدگاه ها
محمد قربانی:
لطفا منو هم راهنمایی کنید برای بازاریابی.من تولید کننده ایزوگام هستم.مایلم صادرات داشته باشم و بازار داخلی
0
 
0

پربازدیدترین ها