مورد علاقه ها 0
مشاوره و تماس سریع : 09120532653

همراهی بافناوری درحال پیشرفت

فناوری فیلترومسدود کردن به طوردائم درحال پیشرفت است ، اگرچه به نظرمی رسد اسپمرهاهمیشه یک قدم از آن جلوترند.امافناوری های امید بخش زیادی نیز درحال پیشرفت هستند تا به کاهش اسپم کمک کنند.

حفظ کنید
همپا شدن با فناوری درحال پیشرفت تاجایی اهمیت دارد که ایمیل شما برای استانداردهای ایمیل سازی کنونی بهینه شود وبه طوردائمی ازفناوری روبه رشدی که ممکن است مانع دریافت آن شود،پیروی کند.

اسپمر ها آدرس های ایمیلی راکه از آن ایمیل می فرستند با استفاده از ترفند های فنی جعل می کنند تا اطلاعات عنوان قانونی را درایمیلی با اطلاعات غلط جایگزین کنند.سرویس دهنده های اصلی ایمیل،فناوری ای را گسترش داده اندتابه اطلاعات فرستنده درایمیل اعتبار ببخشند. درزیرلیستی ازمحبوب ترین روش های ایجاد اعتبار برای فرستنده آمده است.این لیست شامل احتمالی ترین فناوری ها برای ایجاد استانداردهای دریافت ایمیل شماست.شناسه ی فرستنده: فناوری که مایکروسافت گسترش داده وبرای انتخاب زمینه ی سربرگ از جمله،آدرس ایمیلی که مسئول ارسال ایمیل است،از الگوریتمی استفاده می کند.سپس آدرس فرستنده را باتوجه به لیستی از سرورهای ایمیل مجاز بررسی می کند.


کلید های دامین : فناوری ای که یاهو ایجادکرده وبرای ایجاد مجموعه ای ازکلید های رمز عمومی وخصوصی ازرمز نویسی استفاده می کند.فرستنده تمامی ایمیل های ارسالی را به صورت دیجیتالی بااستفاده از کلید خصوصی (که تنها فرستنده ی مجازمی داند)امضا می کند وکلیدعمومی بانام سرویس دامین (DNS) منتشرمی شود تدریافت کننده برای ایجاد اعتبار ازکلید عمومی استفاده کند.این کلید تاًیید می کند که فرستنده از کلید خصوصی درستی استفاده کرده است.

چارچوب خط مشی فرستنده (SPF) : چارچوب خط مشی فرستنده ، مشابه شناسه ی فرستنده است، به این صورت که فناوری به یک صاحب دامین مشخص اجازه می دهد باتعیین خط مشی ارسال ایمیل، اطلاعات فرستنده را تاًیید کند.
وقتی شخصی ایمیلی می فرستد که به نظر می آید از دامین ویژه ای آمده است ، سرور ایمیلی که پیام را میگیرد،بایگانی
SPF را برسی می کند تاببیند آیا ایمیل از خط مشی دامین ویژه ای پیروی می کند یا نه.

موضوعٍ منتشر کردن اطلاعات مربوط به اعتبار خودتان ، فراتر از بحث این کتاب است اما با استفاده از سرویس دهنده ی معروفی که از استاندارد های جاری ایجاد اعتبار بخشی برای ارسال ایمیل تان استفاده کنید. دراین صورت نکات بیشتری درباره ی سرویس دهنده ها می یابیددیدگاه ها
پربازدیدترین ها