مورد علاقه ها 0
مشاوره و تماس سریع : 09120532653

فونت ها

فونت ها

خصوصیات فونت های مربوط به عناصر مختلف HTML را بااین موارد مشخص کنید:

خصوصیات CSS اختصاصی مثل خانواده ی فونت (font-family) ، طول خط(line-height) واندازه ی فونت(font-size)

گروهی از خصوصیات فونت در خلاصه ای از خصوصیت فونت کلی دیگری

خانواده ی فونت

برای تعیین ظاهر فونت با استفاده از خانواده ی فونت ،کار های زیر را انجام دهید:


1. آنچه استایل را تعیین می کند ،شناسایی کنید.

برای مثال ، وقتی p را تعیین کننده قرار می دهید خانواده فونتی برای تمام علامت های<p>مشخص می کند.


2. نام ویژگی خانواده ی فونت را اضافه کنید.


3. برای آن ویژگی(نام خانواده ی فونت ) ارزشی تعریف کنید.

نکته

استفاده از علامت های نقل قول دوبل در اطراف نام هر خانواده ی فونت نشان می دهد که چه مقدار فضا دارند.

برای قالب بندی عناوین سطح اول وبرای استفاده از فونت verdana ازتعیین استایل زیر استفاده کنید:


H1{font-family : verdana,He1vetica,sans-serif;}

نکته

در اعلان بعدی درصورتی که جستجوگر خانواده ی فونت از verdanaپشتیبانی نکند، بیشتر خانواده های فونت مشخص می شوند.

این خانواده های فونت رابه تعیین استایل اضافه کنید :

حداقل یکی از خانواده های فونت رایج :

نازنین

یاقوت

لوتوس

میترا

عناصر مختلف با استفاده از خانواده های فونت قالب بندی می شوند. این قوانین خانواده های فونت متفاوتی را برای پیوندها نشان می دهد:

اندازه ی فونت

تعیین استایل برای مشخص کردن اندازه ی متن به این صورت است :


Selector{font –size: value;}

ارزش تعیین استایل ممکن است شامل یکی از موارد زیر باشد:

یکی از استاندارد های ارزش سنجش ویژگی فونت

یکی از این کلمه های کلیدی کاربرپسند

حفظ کنید

ارزش هر کلمه ی کلیدی باجستجوگر معلوم می شود نه قانون مربوط به استایل قوانین زیر در مورد این موارد توضیح می دهند:

ارزش نسبی فونت برای تمامی متن ها

ارزش ویژه ی اندازه ی فونت برای تمامی عناوین سطوح اول

 
دیدگاه ها
پربازدیدترین ها