مورد علاقه ها 0
مشاوره و تماس سریع : 09120532653

اصول اولیه ی HTML

اصول اولیه ی HTML

اگرمی خواهید برروی طراحی ایمیل کنترل بیشتری داشته باشید(چه درموقع شروع طراحی اولیه وچه درحال اصلاح یک الگوی ازپیش آماده) باید وارد دنیای پیچیده ی HTML شوید.این ضمیمه چم اندازی کلی از HTML در اختیارتان قرارمی دهد.

عناوین

HTML دارای شش عنصراست تابه کمک آن ها شش سطح از عناوین مختلف را درسندتان تعریف کنید:

<<h1 مهم ترین عنوان است (عنوان یک ).عنوان سطح اول بزرگ ترین عنوان است (معمولا اندازه ی فونت آن دویا سه سایز بزرگ تر از فونت متن پاراگراف است).

<6 h> کم اهمیت ترین عنوان است (عنوان 6) عنوان سطح شش کوچک ترین عنوان است وممکن است فونت آن دویا سه اندازه کوچک تر از متن پاراگراف پیش فرض باشد.

برای ایجاد عنوان ،این مراحل را انجام دهید:

1.< hn> را به بدنه ی سند (body) اضافه کنید.

نکته :n جای خالی عددسطح عنوان مورد نظرشماست.

2.متن عنوان را تایپ کنید.

3.<hn/> رااضافه کنید.

مثال زیر نشانه گذاری HTMLرانشان می دهد که کل شش عنوان مورد نظر را در برمی گیرد.

<body>

<h1>First-level heading</h1>

<h2>Second-level heading</h2>

<h3>Third-level heading</h3>

<h4>Fourth-level heading</h4>

<h5>Fifth-level heading</h5>

<h6>Sixth-level heading</h6>

<body/>

پاراگراف ها

عنصر پاراگراف ، p (که شامل علامت های <p>و</p>است) متن را به چند پاراگراف تقسیم می کند.همچنین می توانید:

با استفاده از علامت </br> سطرها را شکسته وبه سرسطر بروید.

با استفاده از </hr> خط ها وسطرهای افقی ایجاد کنید.

HTML دستور جدا سازی یا ایجاد پاراگراف از طریق کیبورد (بازدن دکمه ی enter) را در زمان ایجاد صفحه،تشخیص نمی دهد.باید از عنصر <p>برای تقسیم بلوک های متن به پاراگراف استفاده کنید.

برای ایجاد پاراگراف مراحل زیر را طی کنید:

1.<p> رابه بدنه ی سند اضافه کنید.

2.محتوای پاراگراف راتایپ کنید.

3.</p> را اضافه کنید تا پلراگراف بسته شود.

شکل ظاهری آن این گونه خواهدبود:

<body>

    <P>this is a paragragh . It s a very simple structure that you will use time and again in your web page<\p

<p>this is another paragragh . what could be simpler to create?</p>

<body/>

تغییرات برروی متن

HTML به شما اجازه می دهد متن را بااستفاده ازحروف برجسته ، پررنگ (bold) ، ایتالیک و underline تزیین کنید.

پررنگ (bold)

استفاده از فونت پررنگ یکی از رایج ترین تزیینات متن است که طراحان از آن استفاده می کنند . برای استفاده از حروف پررنگ در HTML ازعلامت <b>استفاده کنید.

<b>The Daily Brainy</b>

حروف ایتالیک

حروف ایتالیک معمولا برای نقل قول یا تاُکید برروی قسمتی از متن استفاده استفاده می شوند.برای استفاده از حروف ایتالیک در HTMLعلامت <i> را به کارببرید:

<i>Wednesday ,September 26,2007</i>

خط زیر (underline)

برای استفاده از خط زیر از علامت <u>استفاده کنید.

p>Your Source for EverythingCerebra</p>>  حفظ کنید

خط کشیدن ،تزیین متداولی در طراحی صفحه نیست زیرا معمولا به شکل پیوند به نظر می رسد وبیننده را به اشتباه می اندازد.

خط های افقی

علامت خط افقی (</hr>) کمک می کند خط های یکپارچه ومستقیمی در صفحه ترسیم کنید. خط افقی انتخاب خوبی برای موارد زیر است:

1.صفحه را به بخش های منطقی تقسیم کنید.

2.عناوین وزیرنویس ها را از کل صفحه جدا کنید.

وقتی مثال <hr/>را روی صفحه می گذارید ،جستجوگران آن را باخط دیگری جایگزین می کند.

<body>

<p>This is a paragraph followed by a horizontal rule. </p>

<hr/>

<p>This is a paragraph preceded by a horizontal rule. </p>

<body/>

 

 

 

  

دیدگاه ها
پربازدیدترین ها