مورد علاقه ها 0
مشاوره و تماس سریع : 09120532653

محاسبه ی تعداد ایمیل های کلیک خورده

تعداد کلیک خورده ها نشانگر تعداد افرادی است که به تنهایی برروی یک یا چند پیوند ایمیل تان کلیک می کنند و به صورت درصدی از کل ایمیل های باز شده ی قابل رهگیری بیان می شود .سرویس دهنده با محاسبه ی تعداد افرادی که روی پیوندی در ایمیل کلیک می کنند و تقسیم ان بر کل ایمیل های باز شده ی رهگیری شده تعداد کلیک خورده ها را به دست می آورد .در زیر مراحل محاسبه ی تعداد کلیک خورده ها امده است :

1.تعداد کل کلیک ها بر روی تمامی پیوندهای ایمیل را بگیرید و هر کلیک اضافی را که به مشترکی برای محاسبه ی کل ایمیل مربوط می شود از ان کسر کنید.

برای مثال اگر ایمیل شما حاوی دو پیوند است و ده نفر بر روی دو پیوند کلیک کرده اند یا چند بار بر روی یک پیوند کلیک کرده اند ده را از کل کلیک ها کم کنید.

2.کل تعداد ایمیل های باز شده ی رهگیری شده را بر کل کلیک های تک تقسیم کنید تا ببینید هر ایمیل باز شده چند کلیک داشته است .

برای مثال اگر سی ایمیل رهگیری شده باز شده اند و سه کلیک تک داشته اید ایمیل شما هربار که باز شده 1/0 کلیک دریافت کرده است .

3. تعداد کلیک هر ایمیل باز شده را در 100 ضرب کنید تا نسبت کلیک ها به دست بیاید.

برای مثال به ازای 1/0 کلیک برای هر ایمیل باز شده نسبت کلیک 10% است .

از انجایی که کلیک بر روی پیوند ایمیل باعث می شود در رهگیری ایمیل به عنوان باز شده گزارش شود تعداد کلیک خورده ها هرگز از تعداد کل باز شده ها بیشتر نمی شود از انجایی که بعضی از افراد چند بار روی یک پیوند کلیک می کنند یا بیش از یک بار روی یک پیوند کلیک می کنند .ممکن است تعداد کل کلیک های ایمیلی نسبت به تعداد باز شده ها بیشتر باشد.
حتا اگر مخاطب چند بار کلیک کند تعداد کلیک ها فقز نشان دهنده ی تعداد افرادی است که یک یا چند پیوند را کلیک کرده اند .بیشتر گزارش های رهگیری ایمیل به شما اجازه می دهند کل تعداد کلیک های مربوط به هر فرد و اینکه دقیقا چه پیوندی را کلیک کرده اند ببینید.

 
دیدگاه ها
پربازدیدترین ها